عملیات رمضان

عملیات رمضان

منطقه: جبهه جنوبي- شرق بصره

رمز: يا مهدي (عج) ادركني

تاريخ: ۲۲/٤ /۱۳٦۱

هدف: تهديد بصره از شرق و حضور در حاشيه شط العرب

وسعت منطقه آزاد شده: ٤٠ كيلومتر مربع 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد