در این مجموعه نقشه های عملیاتی منتشر خواهد شد .

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد