ذکر امروز

تقویم روز

سه شنبه, 01 بهمن 1398

یک وصیت از شهید

خاطره دوم از حاج علی ژاله

در عملیات والفجر چهار یک دستگاه جیپ داشتیم که حاج علی ژاله اسمش را گذاشته بود فیل. چون دو تا گلگیرش ماننده دو تا گوشهای فیل شده بود و به هنگام حرکت این گلگیرها بالا و پایین میرفتند. نیروهایش ماشینهای خوبی داشتند ولی او خودش بدترین را انتخاب کرده بود و واقعأ هم از آن کار میکشید. سنگرهایی که حاج علی میساخت هیچگاه شکل سنگر نداشتند و همیشه ناقص بودند یا سقف نداشتند و یا محکم نبودند. او بعد از پیشروی در عملیات صبر نمیکرد تا لودر بیاید و سکویی برای استقرار خودروی جیپی که تفنگ 106 میلیمتری بر روی آن نصب بود بسازد بلکه خودش دست به کار میشد و سکو را با استفاده از بیل و کلنگ احداث مینمود. برای همین در بسیاری مواقع میدیدیم که حاج علی از فرط کار زیاد در بغل خاکریز به خواب رفته است.

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد