ذکر امروز

تقویم روز

شنبه, 18 مرداد 1399

یک وصیت از شهید

خاطره سفر سنجری

خاطره صفر سنجری
لحظه تحویل سال د ر منطقه عملیاتی
عملیات والفجر10درآخرین روزهای اسفند 66درمنطقه خورمال وحلبچه شروع شد گردان422ضد زره که دراین عملیات شرکت داشت بنده هم بعنوان عضو این گردان بودم واین گردان شامل گروهان 106وموشک سلاح 82 و آرپی جی 11بود که باید همراه گردانهای رزمی ازهرگروهان این گردان یک دسته وارد عمل می شدبرای همین گردان به دو قسمت تقسیم شده بود گروهی درخط مقدم وگروهی آماده درنزدیکترین نقطه به خط مقدم گروهی هم در اردوگاهی که ذر حوالی دزلی مستقر بودند و هر چند شبانه روز نیروها جابجا می شدند ونیروهای تازه نفس وارد خط می شدند ونیروهای که در خط بودند بر می گشتند ودر نقطه دوم استراحتی کوتاه می کردند تا وبعد به دزلی می رفتند .طی این فاصله بصورت پیاده بود آخرین ساعات سال 66 اوایل صبح بودکه بچه های میانی از طریق بیسم تماس گرفته بودند درخواست یک دستگاه رادیو کوچک برای لحظه تحویل سال نموده بودند بنده که یک روز قبل ازخط برگشته بودم اعلام امادگی برای رساندن رادیو به بچه کردم که درابتدا از سوی یکی برادران مسئول مخالفت شد که شما هنوز تازه رسیده ایی باید استراحت کنی ولی بااسرار پذیرفت رادیو را با خوشحالی برداشتم وبعد چند ساعت خودم را به بچه ها رساندم که بسیار خوشحال شدند وهم دیگر رابه گرمی در آغوش گرفتیم ودور هم جمع بودبم وهمه منتظر لحظه تحویل سال بودیم یکی بچه ها گفت اگر یک جعبه شیرینی هم داشتیم ازهم پذیرایی می کردیم چند لحظاتی ازحرف او نگذشته بودکه دیدیم بچه های تدارکات که چند جعبه شرینی و آجیل وارد چادر ما شدند ابن بود یکی لحظات زندگیم وماندگار ترین خاطره سال تحویل که در جمع مردان خدائی آن روزگار بودم که برایم فراموش ناشدنی است

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد