ذکر امروز

تقویم روز

جمعه, 24 آبان 1398

یک وصیت از شهید

خاطره ای از مجید رستم آبادی

درعملیات کربلای 5بودیادش به خیردراین عملیات رزمندگان دشمن راغافلگیرکردنددشمن که توان مقابله نداشت درساعت های اولیه پابه فرار گذاشت تابرای جبران شکست آماده شودکه ازجمله پیروزی های ما فتح یک دژبسیار بزرگ واستراتژیک بوددرهنگام ظهربودما کاملا برقسمت اعظم این نقطه تسلت داشتیم که قسمتی از این دژبه صورت بریدگی بود که حدود صدمتری کمتر یابیشترشامل این بریدگی می شدکه می بایست ازاین بریدگی که معضل خطرناکی بودعبورمیکردیم تاقسمت بعدی این دژراتحت پوشش قراربدیم وجلونفوذاحتمالی دشمن رابگیریم که این نقطه هم برای ماودشمن بسیارحیاطی بودحالا عبورازاین بریدگی دشواروبسیارخطرناک بود چون تانکها مستقر ونقطه رامیزدندبه هرترتیبی بود حدود چهل تا پنجانفرمان ردشدیم تابه قسمت بعدی دژموردنظررسیدیم حالا جلومان تاچشم کارمی کردتانک بودهمه ی مادلهره داشتیم مبادا توان مقابله با تانکهارانداشته باشیم چون اگرمقایسه میشدیم باتانکها شایدکمترازیک به چهاربودیم دراین فکر بودیم که حاج قاسم آن سردارهمیشه سرافراز سررسیدوروکردبه بچه هایک جمله گفت ورفت وآن جمله این بودکه اگرعراقی هاازاین نقطه عبورکنندکل منطقه عملیاتی ازدست میره وفردای قیامت بایدجوابگوی شهیدان باشیدخوددانیدهمین حرفش به بچه هاقوت قلب دادشایدکسی باورنکندهریک به اندازه ی بیست نفرهمانندشیرمی جنگید چون راه بسته بودامکان ورودنیروکمکی وغذا هم نبودولی مهمات زیادی ازدشمن جامانده بودتاقریب دوشبانه روز درهمین وضعیت بودیم تاشب سوم یک گردان آمددرذهنم نیست کدام گردان بودکه تادریکی شب بانارنجک وآرپی جی به تانکها حمله کردندتا اول روشنی هوا تعدادی اسیر آوردند داخل کانال دژموقعی که یکی ازعراقیها چشمش به ماافتاد خشکش زدوگفت همین هاجلوی این همه تانک راگرفته بودنداگرمی فهمیدیم تعدادتان اینقدرکم بود با تانکها ازرویتان ردمیشدیم این حضور حاج قاسم درعملیاتها وروحیه دادنش واعتقاد به شهیدان عامل بیشترپیروزی ها بودکه خودحقیریکی از شاهدان این واقعه بودم والسلام

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد