مقاله ها

محمد زید آبادی نژاد

zidabadinejad 
  • نام و نام خانوادگی:محمد زید آبادی نژاد
 • نام پدر: حسن
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: 
 • محل صدور شناسنامه :
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: --
 • تاریخ شهادت:620808
 • محل شهادت: پنجوین
 • عملیات منجر به شهادت: والفجر 4
 • نحوه شهادت: 
 • یگان:
 • محل دفن: 
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد